Make your own free website on Tripod.com

БУМЕРАНҐ (GUERILLA PRESS)


Мирко Горняк Коле

До заключеня трецого числа Маку-у ище ше нє зна чи Керестурци буду участвовац на Ружовей заградки. То резултат длугорочней  нєкоректносци руководства Радио Нового Саду спрам творчих людзох, злохаснованя талентованих людзох хтори любя и пестую руску народну шпиванку и руску културу вообще. Проблем, нормално, финансийней природи, а методи стари. Ви лєм напишце писнї, виаранжируйце их, одшпивайце их, а заплацене вам будзе познєйше. Познаваюци кадри у Радию, тото познєйше то у векшини случайох значи НЇҐДА. Сам Бог зна кельо людзох робели гонорарно за тот исти Радио, даєдни нєповиплацани, даєдни ше цагали по судох як криминалци, а єдна огромна часц безглаво на вики виков пошла зоз рускей култури, до хторей праве вошли и хторей могли и сцели дац часц себе. Стари методи на хторих Радио, Руске слово и Телевизия роками еґзистовали збераюци, насампредз руских студентох у Новим Садзе хтори водзели дзепоєдни емисиї мешацами, а кед видзели яки нашо мили Руснаци людзе и же ту хлєба нє будзе, одходзели. Понеже исти людзе утарли риц до тих младих хлапцох и дзивкох, на шор приходзели други млади и наивни хтори преходзели тиж так и то ишло зоз тенденцию безконєчносци. Шицки тоти потенциялни водителє, текстописци, ґлумци и други хтори за тот час добре виучели ремесло, вецей нє мали места. Єдна барз квалитетна екипа хтора робела на емисиї На габох музики и гумору новосадского Радия, а тераз у Мак-у, за живот зарабя зоз келнерованьом, знїманьом муки и вештаку, роби при мулярох, шверцує салами зоз Мадярскей и други високоинтелектуални роботи у обласци култури и уметносци. Нїхто од нас тото нє сце робиц, алє муши, бо му у бруху ґравчи, а велька часц нашей самоволаней интелектуалней елити шкрабе пильки у Новим Садзе и йойчи як им чежко и яку маю плацу. Знаце, векшини з нас совершено ясне же роботу у руских медийох нє достанє нїґда, же ше найвироятнєйше безпотребно школую, и же ше при Руснацох после демократских пременкох демократски нїч нє пременєло. Кажде зна огваряц другого, велї людзе уплєцени до подлих стварох и муша буц цихо, бо и вони останю без скалпа. Но, най ше врациме на Ружову заградку. Може гуториц хто цо сце, вироятнє звучим и еґоистично, алє Керестурци за три копля одскакую од наших других местох, цо видно зоз авиона, и їх постоянє у рамикох руского народу нє мож минимализовац або неґировац. Кед же би екипа з мойого валалу нє пошла на тот фестивал, думам же будзе видно цо Руснацом значи єден Чамо, Мирон Сивч и цали спектар композиторох и шпивачох. Вшелїяк би було найлєпше кед би ше нашол даяки компромис и кед би було шицко у найлєпшим шоре. З другого боку ,адио Нови Сад давно заслужел єдну добру позауха од хторей би шеднул на риц, спущел свой еґо нїзко, цо зоз квалитетом реално и заслужує. За велїма од нас сце пущели воду до канализациї. Забули сце на єдну ставку: МИ ЗНАМЕ ПЛЇВАЦ.

Закукнул сом на телевизорнї же Дюрдьовчанє видали CD. До квалитету нє будзем уходзиц, алє труд тих людзох за кажду похвалу. Значи, зоз вельку дзеку мож направиц вельки ствари. Кажда чесц, ище кед би и младеж у тим месце могла бешедовац на язику на хторим то нє ганьба, а вола ше РУСКИ, дзе би нам бул конєц...

За конєц и дацо красне, а то судзенє Слободанови Милошевичови. Нє пакосни сом у живоце, алє наисце крашнє пополнює ентериєр Трибунала у гаґу. Вон ше пита вонка зоз гарешту як дзецко у штвартей класи кед ше пита мацери чи може пойсц до школского диску. Дакус му ище вше нє ясне же є вецей нє ґазда у своєй приватней держави, алє загарештовани як даяки рапух хтори одкруцал мачи ока зоз бициґлох опрез пензионерского дому, або украднул шунку зоз Надьмитьового шпайзу. Знова бранї нашу державу хтору нє бранєл анї кед мушел и секира нормалних людзох хтори муша слухац и церпиц його глупосци. годзен вон ище дакому и загорчац пензионерски днї, анї тоти зоз Заходу нє були лелиї, алє верце ми єдно: Слободан Милошевич остаток живота препровадзи у гарешту, нє лєйце пре ньго натриюм-хлорид (читай: слизи) зоз очох, вон то и заслужел. На шлєбоду видзе у горизонталним положеню. Жадам му добре здравє и ище сто роки живота. НАЗДРАВЕ!

Панство у гаґу би требало буц обвисцене же ше у горватско-сербским гарчку варели и Руснаци. Були ту Миклошевци, Петровци, Вуковар, Керестур... Докля ми, браца Руснаци, будземе цихо о тим? Чи чекаме же би ше нам то повторело? Думайце о тим! То нє реклама за sprite!