Make your own free website on Tripod.com

ЖИВОТ ТО...


Мирко Джуня

Живот то нєвилїчива хорота од котрей виздравюєш/ ментуєш ше, так же "умреш."

 

“Найвекши Чловеково нєщесца походза од занєдзбованя єдинственей поуки мудерцох шицких часох: Тот котри свойо БУЦ жертвує началом МАЦ осудзени на тирваце нєзадовольство и рабство власней галавосци котра нєзаситна и безконєчна яґод митска студня без сподку. Людску гамишносц нє може звладац анї шицке материялне богатство Швета, лєм щесце здобуване през успишну вирносц началом возвишеного БУЦ.

Драгош Калаїч “БУЦ” чи “МАЦ”

 

“Та, кеди нам швитнє?” – опитали ше дзешка залоньским панї Исидори Бєлици у єдним интервюу, бешедуюци, медзи иншим, у контексту дружтвеней тематики. “Нїґда!” – на боляце запрепасценє младого новинара “Кибиц Фенстера” млада сербска панї предлужела: “Шицки думаю же криза пошлїдок режима, а правда у тим же режим пошлїдок того же ми спаднути народ’“

Досц пред тим интервюом, Серб Йован Дучич пише у “Благу Цара Радована”: “Сущносц людского нєщесца лєжи у поровнаню власного щесца зоз цудзим” – цо крашнє мож илустровац зоз гевтим (?) сербским (у чиєй националней держави /ище вше?/ жиєме): Бодай би сушедови здохла крава!”

Проблем, углавним дакус зложенши...; Жиєме у Универзуму дзе главни ФЕТИШ представя держава Мики Мауса, єдна гибридно-мутантно-радиоактивна креатура дружтва, чию девизу зоз їх нїч менєй уплївней банкноти я себе прекладам: "In garbage we trust in kash we pay".

* парафраза Андричовей думки

 

Цо би Синиша Южноафриканєц (читай: нєудатни Амер) повед; “А я верим – нєже...”. Паля ше людзе на илузиї... ...Ище як млади роцкер. початком 80-тих, Стинґ мудро обачел же су младе дружтво и прето потенциялно опасне. Пред нїм бачи Юнґ, фаховец за колективне нєсвидоме и дружтвени архетипи, после абсолвованей фази зоз Гитлерову Нємецку, спозорйовал на фалшивосц и нєприродносц америцкого дружтва. Гипийовски зжато поведзено зоз “Виєтнамскей ери”; Billy чловек однял жем червеному и посила чарного же би забивал жовтого”.

На суптилнєйшим уровню зарює, нїч нє менєй ґлобално и фатално сотонистична индустрия Голивуд, каждодньово нам виплокуюци подсвидомосц зоз латентнима, лєбо очигляднєйшима шаблонами насилства над началнима принципами Живота. Тельо о Амер-ици. Затераз.

СФРЮ, СРЮ, УжаС(рбија) (видумство Сербиянца Бори Дьордєвича), Балкан... або уж як лєм хто сце – место крижаня идеолоґийох, релиґийох, интересох, енерґийох... Компаративно – хронїчно потенциялни трусни простор збиваня процивставених тектонских плочох. Як цо Швет тераз надосц часу историї – фалоцентрична система, так и тутейши екс-Ю державки и єй зомбийовски деривати, виключкани на єй розфаластованим, полурозпаднутим труплу (“басараовски” поведзено) у основи МАЧОистични феномени. У ситуациї общей дружтвеней дезориєнтациї и колективней кризи идентитета виплївали рижни анахрони псеудо-мити (типа “ошлєбодителя” Аркана напр.). Кед бачи Сем вдерел на тутейши мачистични еґо, єдна зоз специфичнєйших формох реакциї (гоч то покус диґресия ґу културно-интелиґенцийному аспекту проблема) було “декорованє” домашнїх зринявених фасадох. Таку фалшиву и лїцемерну виекспонованосц я наволуєм бридке одраженє у жвератку, и цо горше, а зоз познєйшу тенденцию, бумеранґ – синдром. Дакус “баржей” делийовски була демонстрация розбиваня McDonal's-а. Преходзаци коло тих освидомених патриотох и урбаних геройох, домерковани припатрач могол на нїх замерковац марки Adidas, Levi's, Diesel, Replay, Rifle, Nike, як и други геретични наслови зоз НАТО – номенклатури. Же би парадокс бул комлетнєйши, прешвечено твердзим же тоти исти срайдоше нє прейду на модели Юмко, 1. Май, Сироґойно. (Алтернатива гибаль гандри зоз приятельско – китайских дутянчкох и рондьошох). Злєє ше ище надосц до каси... Нового Пазара, Турскей, Лединцох... (Як бувши бутикаш знам дзе ше штанцує 80% роби у НС зоз тима етикетами.) За цали тот час ше предлужело зоз перманентну дистрибуцию (и конзумованьом) US-кинематоґрафиї зоз преважно насилну поражуюцу-дегутее тематику, як и звичайно. Могло би ше нашироко о шицкей тей параної. Цо би бачи Мирко Джуня старши повед: “(Нєшкайша) омладина вельо патри ТВ”.

Нєбесни народ “Византиї” и його престолнїца Константинополь, оддавна фантомски катеґориї и їх координати еґзистую лєм у минимализованих шлїдох у терашнїм/тутейшим Швеце. Мойо обисце будовали Шваби (буквално и метафорично, и мойо и обисце), так же ми рефлектор швици з Бейчу, а нє зоз “юговостоку”. Так доходзим и по власни етнос, под чию етикету нє знам чи найвецей кладзем подпис. О тим же прецо – другираз. Цикаво як ше уштред часово – животних форґовох амишовски жилаво отримую дзепоєдни руски архетипи. Кощак, кощачка. Куряк, курячка. Парафразовац бим лєм Тамашово замеркованє о рускей “урваниловки”: Хто провадзи – зна. Вократци; принцип придзвигованя подруценого на общи уровень, и стапшованє того цо стирчи. Та гвари – перше гумане, друге назадне. Шицко у шицким – медиокритетни фазон. Квилїц власну крев будзем другираз. Нє пре обаванє од “Нє плювац по студзенки зоз котрей пиєш” (“Постероволуционерни” мудрованя у “Руским”, гоч ту волїм гевто од мацери Ерики Джонґ: “Нє с_р там дзе думаш єсц!”). И так ми раз єдна астро-колеґиня випроґнозовала же “руского хлєба” нє будзем єсц.

Мой идентитет то, насампредз, образи фамелиї (чукун)дїда Шинка (тот цо нє дал най идзе гайзибан през Керестур, бо би му ґазловал тоти його гольтиска жеми) у власним обисцу прейґа драги “желєней хижи” на керестурским Вельким шоре. Як и Аґафия Стрибер, бабова шестра ,котра кед ше врацела зоз Бейчу, дзе учела нємецки и клавир, пришла у панталонох як перша жена у валалє и запалєла баґов. Спрам тих особних архетипох ми нє потребни голивудски сказки (хто спомнул сериї по шпански?) и мити нєудатних нашлїднїкох Неманїчох. Обашка, астролоґия ми ище вше шорови животни ориєнтир – нє заходзим до валаских нинох-врачаркох. Ище менєй дзбам за феноменолоґию уровня и типа єй “корунованого висоцства” сербского, балканского чи уж чийого.

Начишлєл сом, значи, три общи дружтвени фактори по чиїм такту нас уча (и/або женю) танцовац (+ власну автономну мандундосц). Зоз штвартим, индивидуалним и медзисобну комбинаторику зоз предходнима, комплетує ше социялни корпус факторох котри предусловиє за виписованє сценария власней контролней драми, т. є. кризи идентитета. С. Басара гвари же за сучасни дружтвени болячки и хороти треба висцерац чловечески идеолоґиї (ту плюва по комунизму) и заменїц их зоз класичну християнску (моралну?) вертикалу – чловек – Бог. Складам ше кед у питаню примитивнєйши дружтва, цо нє нєобходне за териториї зоз такв. протестантску етику; Британия, Нємецка, Бенелукс и поготов “комунистична” Скандинавия. По А. Тофлерови (футуролоґия “Шок будучносци”) щешлїви можу буц лєм тоти котри можу успишно “сурфовац” на габи пременкох понеже, гвари, нїч у космосу нє статичне – шицко процес, а инерция ше вимсци. Цо ше власних институцийох дотика, ниа, приклад зоз моєй першей-другей класи. Учителька ме добронамирно виправела кед сом за ядловец повед же то крачун. Програма так одредзовала. Дзешка теди сом почал обачовац тото цо ме гнєтка провадзи, а то же “ Цар голи!” Кед сом вирос, удало ми ше то самому себе пребачиц. Аж, нєдавно сом пречитал чиюшик констатцию же “Кажда велька правда на початку була ЄРЕС” – та гоч ше волала Исус гоч Коперник, лєбо Ґалилео. А “ револуция є свойо дзеци”. За локални универзум од сербского видрижньованя по швеценє Серба Святого Сави У ОЦ ПК РК нє прешло вельо. Сеґинь Сава ту найменєй виновати. Пестованє власней индивидуалносци ми було часто нєприємно санкционоване, а його резултат лїцемерно дошлєбодзовани, або аж и препоручовани, теди кед у моїх очох постал анахрони. У хронїчним зочованю зоз шарканьову систему родичох, школи, войска, дружтва итд., похопел сом же кед сцем остац дошлїдни себе, а без зраженьох котри би ми ламали похребцину, у власним маневру будзем мушиц запровадзиц лукавство – прикмету котра опасно деґрадує достоїнство чловека. Поцешенє би було у тим же дзешка поведли же спреведац других то менєй-вецей узвичаєна ствар. Опасно спреведац самого себе. Тофлер, а и други твердза же у модерней, постиндустриялней ери, после фази штанцованя зоз пантлїку, дружтву буду потребни креативци зоз моцно виражену индивидуалну рису. Униформни системи постаню ствар прешлосци. Лєбо достаню свою гуманшу димензию.

Ту ше врацаме на поднаслов. Слухал сом раз женски розгварки супругох у почитованих рокох дзе ше спомло же рецепт за успишне малженство то пренаходзенє ровноваги медзи партнеровима добрима и подлима прикметами. Так исто, особнє сом прешвечени, важна ровновага у “нужним злу” лукавства спрам малогражданских шаблонох и гипокризиї (їх вик тирваня вше “дочасови”, гоч ше дакеди знаю видзиц безсмертни) наспрам щиросци у пестованю власней автентичносци. Мнє єдини познати способ як висц украй зоз мрежу лавиринта наволаного “дружтвене бависко” а нє затрациц “божеску” нїтку котра основ квалитетного, нєдаремного жица.

Обачел сом же старши людзе вше частейше резиґновано алє щиро заключую же им “животни салдо – нула!” и добронамирно совитую на “младших”: “Нє слухай нїкого! Шлїдз власни резон!”. Так и при фамелиї, котра ми гнєтка одберала енерґию за власну самореализацию (зоз ширшим контекстом сом мал баналнєйши, або дочасово проблеми) сом дочекал на вияву: “Роб як думаш же треба. Ми це потримаме!”. Цо и нормалне скорей – познєйше чуц од родичох. Дзеци вше треба же би превозишли родичох. Особна ствар же на яки способ.

Дальше розрабянє теми би водзело до сектору духовносци и релиґиї, дзе сом прешвечени же ключ за толкованє и ришованє проблема кризи идентитета. На материялним уровню тельо и затераз досц.