Make your own free website on Tripod.com

ДИРЕКТОР, ЦО ВАМ РОБЯ ШКОЛЯРЕ ?


Моника Будински

О реалносци котру нє сцеме видзиц. О теми за котру нє маме розуменя. О проблеми за котру ище вше нєт адекватного ришеня.

На початку рока представителє локалних власцох у општини Кула спозорели же ше медзи младим шветом у Руским Керестуре прейґмирно хаснує опойни средства. Власци наявели и числени рациї з цильом же би ше застановело хаснованє опиваюцих средствох медзи младима, окреме медзи ґимназиялцами. О рацийох, углавним, бешедує младеж, гевти интензивнєйши конзументи. Найменєй о тим знаю родичи. А цо о тим зна школа?

Дир. О. Ш. и Ґимназиї Янко Хома:

 - Точно же єст школярох котри хасную дрогу и таких котри ю хасновали скорей. То преверене на таки способ же ше, поведзме, случовало же школяре виходзели зоз годзинох лєбо их виношели вонка. Було то и пред седем-осем роками а вироятно же єст и тераз, алє, кед би то були даяки строги, точни випитованя и кед би школяре були щири я думам же нашо школяре ище вше у одношеню на даєдни други школски центри, мож повесц ягнятка цо ше з наших роздумованьох и видзи. Алє, нє треба же би то було поцешенє або даяки драгоказ бо, заш лєм менши штредок, менєй проблеми, а векши штредок векши проблеми.

 

Дир. Ґимназиї Владимир Бесерминї:

- Знам, и сам сом упознати, же ше надосц младих зоз валалу дроґираю, же хасную нєдошлєбодзени средства. Знам по тим же кельо раз придземе до школи, поготов после викенду, до замку, находзиме там наисце одредзени шлїди котри указую на тото же ше на гарадичох або у дворе, у черякох, скриваю млади и же хасную даяки нєдошлєбодзени средства.

Єден наш Ґимназиялєц, з нагоди єдней емисиї о сиди, виявел же  у Керестуре 50% младежи конзумує опойни средства, цо ви о тим думаце?

Дир. О. Ш. и Ґим. Я. Х:

- гваря же ше 50% школярох дрогираю. Хто ма право таке дацо повесц. Анї я, як директор, нє можем повесц же то таки проблем, можем повесц же то лєм мойо думанє, алє так ясно и конкретно повесц же 50 % то наисце податок, шицко то релативне прето же виходзи же  ше у нашей школи кажди други школяр дроґира.

Споминане уводзенє тестох на дрогу до школох и интернатох, думаце же то потребне и нашей Ґимназиї?

Я. Х. - Ми, таки вельки, и чежки файти дроги нє мали а цо ше дотика зависносци, думам же кед дахто нательо надроґирани ,нафиксани, же нє потребни даяки окремни випитованя, чловек може заключиц же зоз нїм цошка нє у шоре...

Цо будзе зоз тима школярами за хторих ше дозна же хасную опиваюци средства?

Я. Х. - Школяре буду вируцени зоз интернату, та най ше сами знаходза...

Школяре, гимназиялци приповедаю о конзулмираню наркотикох. Анонимносц з тей нагоди закрива лїца, з цильом же би ше добила глїбша слика ситуациї.

Ти бувши школяр Ґимназиї, терашнї студент на новосадским факултету, яки твой коментар на шицки тоти случованя:

Анонимус 1:

- Керестурска гимназия нє сцекла од тренда хтори ше тераз шири по шицких стреднїх школох вообще. Шицки залапени зоз огромним звекшованьом наркоманиї и цо далєй то ше вше менєй скрива. Можем повесц же моя ґенерация зоз перших у Керестуре цо ше престали скривац. Ми то вецей нє скриваме и то нам отворене як цо то напр. шеднуц до карчми и попиц пиво.

Мали сце проблеми зоз професорами?

Анонимус1: - Нє, нє мали зме проблеми зоз професорами прето же ище зме ше  на початку скривали та зме розвили технїки, розвили зме свойо способносци прикриваня , постали зме наркоманє, зожили зме ше зоз дроґу и хасновали ю яґод нормални...

Як други школяре реаґовали на тото цо ви робели?

Анонимус1: - Велї ше упатрали на нас и вообще ше нє цешим зоз тим. Я нє прилапюєм тот як  проблем. Нїхто под уплївом дроґи, марихуани нє злупал авто, нїхто нє забил дакого, нїхто ше нє побил... Алкогол виволує знїщованє фамилийох виволує социолоґийни проблеми при чловекови. Наркомана - травара єдино мож обвинїц за тото же є нєактивни, лєнїви прето же ше му нє сце, йому добре у тей хвильки, алє вон може окончовац шицки свойо длужносци. Напр. мнє марихуана вельо раз помагала же бим похопел обсяжни задатки котри сом нє могол похопиц як треба. Нормално, кед траву хаснуєш у огромних количествох може ци знїщиц орґанизем, алє за даяке нормалне дозиранє, я потримуєм.

Як циркуловала дроґа у Ґимназиї?

Анонимус1: - Ми мали вельки проблеми, цо найгорше пришло до єдней помильки при професорох, понеже ми то так, отворено, конзумирали, професоре думали же ми того маме надосц и же то шириме по цалей Ґимназиї.

Директор виявел же школяре хтори скорей хасновали дроґу и тераз у валалє познати як таки. Твой коментар?

Анонимус1: - Опатьме, нашо професоре алкоголичаре, войдзце до зборнїци опатьце цо там єст, там циґаретли и алкогол, вони на роботи лєм цуґаю, просто ше алкоголишу и тераз ми ту, якиш, наркоманє.

Як було у других оддзелєньох?

Анонимус1: - гоч кельо нас повязовали зоз страснима наркоманами ми були нула спрам других оддзелєньох, єдино же ше ми нє скривали. Заш лєм ми мали адут добрих оценох, док то уживателє зоз интернату нє мали. Наконцу конца, було случаї же и даєдни професоре знали за тото.

А цо зоз тобу?

Анонимус1: - Я то любим, нє курим то кажди дзень, кед сцем дацо преславиц вец волїм подуц яґод напиц ше...

У медзичаше ше доцагнул ґу нам ище єден бувши ґимназиялєц, тиж студент.

Анонимус 2: - Цоже,...га добре, треба же би ше занїмали зоз спортом, нє знаю цо робя. Думам... я бул вше зоз тих цо ше зоз спортом занїмали (шала мала). Цоже, було нам допито, робели зме ше як воли, шулькали зме и на годзинох, професоре вироятно знали, наш болєл к.... за тото... га тераз, нормално, уплївовало и на ученє, га є.. ґа, то зме робели и далєй будземе...

Анонимус 3

- Знам же то чкодзи, алє то добра ствар же би млади дацо ужили у тим нашим ужасним окруженю.

Анонимус 4:

- Нє бойце ше, нєт у нашей школи наркоманох... Єст, алє нє тельо. Нє можу нам нїч прето же нєт хто же би шведочел процив нас. Ми знїщуєме лєм свойо животи, нїкого другого нє рушаме.

П.С.

гоч кельо ше держава и локални власци намагаю вициснуц конзумованє наркотикох, опойни средства и далєй останю коло нас. И после шицкого остава упечаток же держава ище вше нє може понукнуц лєпшу будучносц наиходзацим ґенерацийом. Кому нєясне, най пречита текст одпочатку.