Make your own free website on Tripod.com

ОТВЕРАНЄ РУСКОГО ҐЕТАВладимир Бодянец

            Роздумуюци о чаше кед сами себе, як Руснаци, нє будземе достаточни, а швет коло нас и дакус далєй од нас, будзе жадни упознаваня, пестованя и чуваня еґзотики и раритету яки по теди постанєме (гоч нам таки статус уж тераз нє цудзи, лєм же векшина з нас того ище нє свидома), млади Руснаци, випатра, почали унапрямовац свойо моци на тото цо би могло здабац на отверанє “руского ґета” ґу тим цо су звонка нього. Тото цо дакого може окреме зрадовац, а дакого, можебуц, дакус нєсподзивац, то тото же ше нашо млади такой на початку своєй акциї дали до роботи на медзинародним уровню, намагаюци ше, вєдно зоз младежскима орґанизациями Русинох зоз жемох Штреднєй Европи, упознац европску явносц зоз нами. Но, вшелїяк ше треба наздавац же тота ґенерация младих Руснацох зроби дацо и на отвераню нашей заєднїци ґу нашому найблїзшому окруженю; на глєданю способох же би ше власни национални идентитет зачувал, а источашнє свойо вредносци нє лєм указовало другим, алє им ше оможлївело и же би були часц того.

            Алє, врацме ше на приповедку о наших младих и їх медзинародним анґажованю. Комлошка-Будапешт-Краков-Пряшов. То релация на хторей ше од половки 2002. року досц того случело, а по половку 2003. року ше случи ище вецей. Медзитим, задумка о повязованю рус(инс)кей младежи ше зявела ище на шестим Шветовим конґресу Русинох у Праги, вєшенї 2001. року, кед оформена инициятивна ґрупа за орґанизованє першого Шветового форуму русинскей младежи, у хторей ше нашли представнїки младих зоз Словацкей, Войводини и Ческей. Од тей хвильки, вецеймешачна, нє барз ефикасна комуникация през е-маил, достала конкретнєйшу форму уж шлїдуюцого лєта, у авґусту 2002. року, на Першим шветовим лєтнїм таборе русинскей младежи, у руским валалє Комлошка, на самим сиверовостоку Мадярскей. За нєполни штири днї, кельо тирвало стретнуце на Земплинских горох (одкадз ше приселєла єдна часц наших предкох), коло трицец младих ше наисце медзисобно зблїжели и направели план за дальшу активносц. У Комлошки формовани Пририхтуюци одбор за перши Шветови форум русинскей младежи, до хторого вошли по двоме представнїки з каждей зоз шейсцох державох присутних на Таборе. Же би ше запаметал тот перши, на даяки способ историйни сход, ришене же би ше надалєй 23. авґуст означовал як Шветови дзень младого Руснака, а догварене же би ше Табор отримовал каждого року. Тельо. За перши раз вообще нє подло, а анї нє прешло шицко лєм у шпиваню и друженю...

            У медзичаше, до наших крайох припутовала нєвелька ґрупа младих Лемкох (Руснацох зоз Польскей – хто нє зна) хтори даскельо тижнї препровадзели у Керестуре, Беоґрадзе, Новим Садзе и Чарней гори, як и єден млади чловек зоз Москви, хтори пришол подробнєйше упознац тутейших Руснацох. И ниа: кед як зме ше врацели зоз Комлошки, дзе по першираз могло видзиц таку громаду младих Руснацох з телїх державох на єдним месце, и понеже зме ше ту, дома прешвечели же на швеце (даскельо стотки километри далєй од нас) наисце єст младих людзох хтори нам таки подобни и зоз хторима маме тельо заєднїцкого, таргли ше и ми, млади войводянски Руснаци. Так, концом септембра, основана перша нєвладова орґанизация рускей младежи у нашей жеми – Пацт Рутхенорум. Правда, за тераз ище нє такой-так числена и активна, алє зоз добрим орґанизованьом, интересантнима проєктами и, насампредз, квалитетнима людзми мож “чуда робиц”. Кед же ше витвори задумка сновательох же би ше превозишла длугорочна обтерхованосц нашого (руского) дружтва з рижнима идеолоґиями, же би ше активно робело на медзинародним сотруднїцтве и проєктох прейг институцийох и фондацийох европского ранґу и же би ше справди пробовало кущик отвориц тот наш “ґето”, вец од тей орґанизациї годно обчековац хасновити резултати.

Шлїдзи Будапешт – пристолнїца шицких Руснацох (...) Друге стретнуце Пририхтуюцого одбору. Тераз уж досц добре уходзена екипа розрабя план за функционованє Форуму. Усоглашованє статутох младежских орґанизацийох зоз Статутом Форуму, виробок гербу, догварка коло делеґацийох, орґанох Форуму, виберанкох... Нормално, нє хибела анї черанка найновших часописох, новинох, кнїжкох, як анї догварка о медзисобних нащивох. Ша, кед нє инше, ту “Червена ружа”, “Лемковска ватра”... Но, скорей самого Форуму, заплановани ище єден сход у Кракове, дзе би ше мали розробиц шицки подробносци вязани за отримованє Форуму: точни розпорядок збуваньох, програма, учашнїки и шицко друге цо потребне же би наш перши сход на таким уровню прешол цо лєпше.

А потим - Пряшов. Праве там ше початком юния шлїдуюцого року отрима тот славни Шветови форум русинскей младежи. Источашнє будзе отримани и седми Шветови конґрес Русинох, як и числени вистави, театрални представи и виступи фолклорних ансамблох, а шицко у рамикох означованя 200-рочнїци народзеня Александра Духновича, будителя карпатских Русинох. Треба лєм надпомнуц же гоч ше стретнуце младих отримує вєдно зоз Конґресом (хтори за собу ма уж єденац роки традициї и хтори при рижних людзох виволує рижни реакциї), млади виражели жаданє же би ше их нє кладло до приповедкох о вичних руских звадох, праве прето же нє сцу буц єднобочно ориєнтовани и буц обєкт зоз хторим ше дахто будзе хвалїц. А факт же ше Шветови конґрес Русинох перши здогаднул оможлївиц младим Русином и Руснацом же би ше повязали и вєдно робели, на чим млади треба же би були подзековни.

О тим яка будзе улога Форуму медзи младима Русинами, годни зме бешедовац после його отримованя. Вироятнє же ше, як орґанизация на медзинародним уровню, будзе намагац реализовац проєкти зоз орґанами Европскей Униї, Совиту Европи и подобних институцийох, хтори би могли помогнуц у повязованю младих Русинох нє лєм медзи собу, алє и зоз другима, у презентованю наших традицийних и сучасних вредносцох европскей и шветовей явносци и їх упознаваню зоз нами. Прето нам остава наздавац ше же у блїзкей будучносци озда нє будзе таке важне хто яки вельки, алє хто кельо вредзи и кельо доприноши заєднїцкому богатству европскей фамелиї.

А нашим младим Руснацом ту, у нас, можем лєм совитовац же би добре порихтали плахтарку и наздавали ше погодним витром. Бо, хто раз заплїва по руских водох...